小学语文:带拼音版本的增广贤文

摘要: 各位小学生家长注意啦,您知道增广贤文正确的发音怎么读?青华园幼升小网小编为大家分享小学语文:带拼音版本的增广贤文的相关内容。

各位小学生家长注意啦,您知道增广贤文正确的发音怎么读?华清园幼升小网小编为大家分享小学语文:带拼音版本的增广贤文的相关内容。

带拼音版本的增广贤文

xīshíxián wén,huìrǔzhūn zhūn。

昔时贤文,诲汝谆谆

jíyùn zēnɡwénduōjiàn duōwén

集 韵增文 ,多见多闻 。

ɡuān jīn yíjiànɡǔwúɡǔbùchénɡjīn

观今宜 鉴古 , 无 古 不成今

zhījǐzhībǐ,jiānɡxīn bǐxīn。

知己知彼,将心比 心。
jiǔfénɡzhījǐyǐn,shīxiànɡhuìrén yín。

酒 逢知己 饮, 诗向会 人 吟。

xiānɡshímǎn tiān xiàzhīxīn nénɡjǐrén。

相识满天下, 知心能几 人。

xiānɡfénɡhǎosìchūxiānɡshídào lǎo zhōnɡwúyuàn hèn xīn

相逢 好 似 初 相 识 ,到 老 终 无怨恨 心。

jìn shuǐzhīyúxìnɡjìn shān shíniǎo yīn

近水知鱼 性 ,近山识鸟音

yìzhǎnɡyìtuìshānxīshuǐyìfǎnyìfùxiǎo rén xīn

易 涨易退 山溪 水易 反易 覆小 人 心

yùn qùjīn chénɡtiě ,shílái tiěsìjīn

运去 金成铁, 时来铁似 金。

dúshūxūyònɡyì ,yízìzhíqiān jīn。

读 书须 用意 , 一 字 值千金。

fénɡrén qiěshuōsān fēn huàwèi kěquán pāo yípiàn xīn

逢 人 且 说三 分 话 ,未可全 抛 一 片 心。

huàhǔhuàpínán huàɡǔ,zhīrénzhīmiàn bùzhīxīn

画虎 画皮难画 骨 , 知 人 知 面 不 知 心。

yǒuyìzāi huāhuābùfā ,wúxīn chāliǔliǔchénɡyīn

有 意栽 花花不发,无 心 插 柳 柳 成阴。

mǎxínɡwúlìjiēyīn shòurén bùfēnɡliúzhǐwéi pín

马 行无力 皆因瘦 , 人 不 风 流 只为贫 。

liúshuǐxiàtān fēi yǒu yì ,bái yún chūxiùběn wúxīn

流水 下滩 非 有 意 ,白 云 出岫 本 无心 。

dānɡshíruòbùdēnɡɡāo wànɡ,shuíxìn dōnɡliúhǎi yánɡshēn

当 时 若不登 高 望 ,谁 信 东 流 海 洋 深。

qián cái rúfèn tǔ ,rén yìzhíqiān jīn。

钱财如 粪土 , 仁义 值千金。

lùyáo zhīmǎlì ,shìjiǔjiàn rén xīn。

路 遥知马 力 , 事久见人心。
ráo rén búshìchīhàn,chīhàn búhuìráo rén。

饶 人不 是痴汉, 痴汉 不 会 饶人 。

shìqīn búshìqīn,fēi qīn quèshìqīn。

是亲不 是亲, 非亲却是亲。

měi bu měixiānɡzhōnɡshuǐqīn bu qīnɡùxiānɡrén。

美 不美 ,乡 中 水 , 亲 不 亲,故乡人 。

xiānɡfénɡbùyǐn kōnɡɡuīqùdònɡkǒu táo huāyěxiào rén

相逢 不 饮 空 归 去 ,洞 口 桃 花也笑 人。

wéi rén mòzuòkuīxīn shì ,bàn yèqiāo mén xīn bùjīnɡ。

为 人 莫 做亏心 事,半夜 敲 门 心 不 惊。

liǎnɡrén yìbān xīn,wúqián kān mǎi jīn,

两人一 般心, 无 钱堪买金

yìrén yìbān xīn,yǒu qián nán mǎi zhēn。

一 人一 般心, 有钱难买针。

yīnɡhuāyóu pàchūnɡuānɡlǎo,qǐkějiāo rén wǎnɡdùchūn。

莺 花 犹 怕春 光老 ,岂 可 教 人 枉度春。

huánɡjīn wújiǎ , āwèi wúzhēn。

黄金无 假, 阿 魏无 真

kèlái zhǔbúɡù,yīnɡkǒnɡshìchīrén。

客 来主不 顾 , 应恐是痴人。

shuírén bèi hòu wúrén shuō ,nǎɡèrén qián bùshuōrén。

谁 人 背后无 人 说 , 哪个人 前 不 说 人。

yǒu qián dào zhēn yǔ ,wúqián yǔbùzhēn。

有钱道真语 , 无 钱语 不 真

búxìn dàn kàn yán zhōnɡjiǔ ,bēi bēi xiān quàn yǒu qián rén。

不信 但 看筵 中 酒 ,杯 杯 先劝 有钱 人。

nào lǐyǒu qián,jìnɡchù ān shēn。

闹里 有钱, 静处安 身。

lái rúfēnɡyǔ ,qùsìwēi chén。

来如 风雨 , 去 似 微尘

pín jūnào shìwúrén wèn,fùzài shēn shān yǒu yuǎn qīn。

贫 居 闹市无人 问 ,富 在 深山 有 远亲。

chánɡjiānɡhòu lànɡtuīqián lànɡ,shìshànɡxīn rénɡǎn jiùrén。

长江 后 浪 推 前 浪, 世 上 新 人赶旧人。
jìn shuǐlóu tái xiān déyuè ,xiànɡyánɡhuāmùzǎo fénɡchūn。

近 水楼 台 先 得月,向 阳 花木早 逢春。
ɡǔrén bújiàn jīn shíyuèjīn yuècénɡjīnɡzhàoɡǔrén

古人 不 见今 时月 ,今 月 曾经照 古 人 。
xiān dào wéi jūn,hòu dào wéi chén。

先到为君,后到为臣

mòdào jūn xínɡzǎo,ɡènɡyǒu zǎo xínɡrén。

莫 道君行早, 更有早行人。

mòxìn zhízhōnɡzhí ,xūfánɡrén bu rén。

莫 信直中直, 须 防仁不 仁。

shān zhōnɡyǒu zhíshù ,shìshànɡwúzhírén

山中有直树, 世上无 直人。

zìhèn zhīwúyè ,mòyuàn tài yánɡpiān。

自 恨枝无 叶 , 莫 怨太阳偏。

yìnián zhījìzài yúchūn,yírìzhījìzài yúchén

一 年之计 在于 春,一 日 之计 在于 晨,

yìjiāzhījìzài yúhé ,yìshēnɡzhījìzài yúqín。

一 家之计 在于 和 , 一 生之计 在 于 勤。

zérén zhīxīn zéjǐ ,shùjǐzhīxīn shùrén。

责 人之心责 己 , 恕己 之心恕人。

shǒu kǒu rúpínɡ,fánɡyìrúchénɡ

守口如 瓶, 防意 如 城。

nìnɡkěrén fùwǒ ,qiēmòwǒfùrén

宁可人负 我 , 切莫 我 负 人。

zài sān xūshèn yì ,dìyímòqīxīn

再三须 慎意 , 第 一 莫 欺 心。

hǔshēnɡyóu kějìn,rén shúbùkān qīn。

虎 生犹可 近, 人熟不 堪亲。

lái shuōshìfēi zhě ,biàn shìshìfēi rén。

来说是非者, 便是是非人。

yuǎn shuǐnán jiùjìn huǒ ,yuǎn qīn bùrújìn lín。

远水难救近火, 远亲不 如 近邻。

yǒu cháyǒu jiǔduōxiōnɡdi,jínán hécénɡjiàn yìrén

有茶有酒多兄弟 , 急 难 何 曾见一人 。

rén qínɡsìzhǐzhānɡzhānɡbáo shìshìrúqíjújúxīn

人情似 纸张张薄 ,世 事 如 棋 局 局 新 。

shān zhōnɡyěyǒu qiān nián shùshìshànɡnán fénɡbǎi

山中也 有千年树 , 世上难 逢百岁 人 。

lìwēi xiūfùzhònɡ,yánqīnɡmòquàn rén

力微休负重,言轻莫劝人。

wúqián xiūrùzhònɡ,zāo nán mòxún qīn

无钱休入 众, 遭难莫 寻亲。

pínɡshēnɡmòzuòzhòu méi shì ,shìshànɡyīnɡwúqièchǐrén。

平生莫 作皱眉事, 世 上应无 切 齿人。

shìzhěɡuózhībǎo,rúwéi xíshànɡzhēn。

士者国之宝, 儒 为席 上珍。

ruòyào duànjiǔfǎ,xǐnɡyǎn kàn zuìrén

若要断酒法 ,醒眼看醉人。

qiúrén xūqiúdàzhànɡfu,jìrén xūjìjíshíwú 。

求人须 求大 丈夫 , 济 人须 济 急 时无 。

kěshíyìdīrúɡān lù ,zuìhòu tiān bēi bùrúwú 。

渴 时一 滴 如 甘露 , 醉后添杯不 如 无 。

jiǔzhùlìnɡrén jiàn,pín lái qīn yěshū 。

久住令人贱, 频来亲也 疏。

jiǔzhōnɡbùyǔzhēn jūn zǐcái shànɡfēn mínɡdàzhànɡfu。

酒中不 语 真君子 ,财 上分明大 丈夫 。

jījīn qiān liǎnɡ,bùrúmínɡjiějīnɡshū 。

积 金千两, 不 如 明解经书。

yǎnɡzǐbùjiāo rúyǎnɡlǘ ,yǎnɡnǚbùjiāo rúyǎnɡzhū

养子 不 教如 养驴 , 养女 不 教如 养猪。

yǒu tián bùɡēnɡcānɡlǐn xū ,yǒu shūbùdúzǐsūn yú

有田不 耕仓廪虚 , 有书不 读 子 孙愚 。

cānɡlǐn xūxīsuìyuèfá ,zǐsūn yúxīlǐyìshū

仓廪虚 兮 岁月乏 , 子 孙愚 兮 礼 义 疏。

rén bùtōnɡjīnɡǔ,mǎniúrújīn jū 。

人不 通今古 , 马 牛如 襟裾 。

mánɡmánɡsìhǎi rén wúshù ,nǎɡènánér shìzhànɡfu

茫茫四 海人无 数, 哪 个 男儿 是丈夫 。

tónɡjūn yìxíhuà ,shènɡdúshínián shū 。

同君一 席 话, 胜读 十年书。

měi jiǔniànɡchénɡyuán hào kèhuánɡjīn sàn jìn wéi shōu shū 。

美酒酿成缘好客 , 黄金散 尽 为收书 。

jiùrén yímìnɡ,shènɡzào qījífútú 。

救人一 命, 胜造七 级 浮 屠 。

chénɡmén shīhuǒ ,yānɡjíchíyú

城门失火, 殃及 池鱼 。

tínɡqián shēnɡruìcǎo,hǎo shìbùrúwú

庭前生瑞草,好事不 如 无 。

yùqiúshēnɡfùɡuì ,xūxiàsǐɡōnɡfu

欲 求生富 贵, 须 下死 工夫 。

bǎi nián chénɡzhībùzú ,yídàn bài zhīyǒu yú

百年成之不 足 , 一 旦败之有余 。

rén xīn sìtiě ,ɡuān fǎrúlú 。

人心似 铁, 官法 如 炉 。

shàn huàbùzú , èhuàyǒu yú。

善化不 足 , 恶 化有余 。

shuǐtài qīnɡzéwúyú ,rén zhìcházéwútú。

水太清则 无 鱼 , 人至察则 无 徒 。

zhīzhějiǎn bànyúzhěquán wúzài jiāyóu fùchūjiācónɡfū。

知者 减半,愚 者 全无 。 在 家 由 父,出 家 从夫

chīrén wèi fùxián nǚjìnɡshìfēi zhōnɡrìyǒu

痴人 畏 妇 ,贤 女 敬 夫 。 是 非终日 有 ,不听自然 无。

nìnɡkězhènɡér bùzú ,bùkěxié ér yǒu yú 。

宁可 正而 不 足 , 不 可 邪 而 有余 。

nìnɡkěxìn qíyǒu,bùkěxìn qíwú。

宁可 信其 有, 不 可 信其 无 。

zhúlímáo shèfēnɡɡuānɡhǎo,dào yuàn sēnɡtánɡzhōnɡbùrú 。

竹篱 茅 舍 风光好, 道院僧堂终不 如

mìnɡlǐyǒu shízhōnɡxūyǒu,mìnɡlǐwúshímòqiǎnɡqiú 。

命里 有时终须 有, 命里 无 时莫 强求

dào yuàn yínɡxiān kè ,shūtánɡyǐn xiānɡrú。

道院迎仙客 , 书堂隐相儒 。

tínɡzāi qīfènɡzhú ,chíyǎnɡhuàlónɡyú 。

庭栽栖 凤竹,池养化龙鱼 。

jiéjiāo xūshènɡjǐ ,sìwǒbùrúwú 。

结交须 胜己 ,似 我 不 如 无 。

dàn kàn sān wǔrì ,xiānɡjiàn bùrúchū

但看三五 日 ,相见不 如 初。

rén qínɡsìshuǐfènɡāo xià ,shìshìrúyún rèn quán shū 。

人情似 水分高下, 世 事如 云任 卷舒。

huìshuōshuōdūshì ,búhuìshuōwūlǐ 。

会说说都 市, 不 会说屋 里 。

módāo hèn búlì ,dāo lìshānɡrén zhǐ 。

磨 刀恨不 利 , 刀利 伤人指。

qiúcái hèn bùdé ,cái duōhài zìjǐ

求财恨不 得 , 财多害自 己 。

zhīzúchánɡzú ,zhōnɡshēn bùrǔ 。

知足 常足 , 终身不 辱 。

zhīzhǐchánɡzhǐ ,zhōnɡshēn bùchǐ 。

知止常止, 终身不 耻

yǒu fúshānɡcáiwúfúshānɡjǐ 。

有福 伤财, 无 福 伤己 。

chàzhīháo lí ,shīzhīqiān lǐ 。

差之毫厘 , 失之千里 。

ruòdēnɡɡāo bìzìbēi,ruòshèyuǎn bìzì ěr。

若登高必 自 卑, 若涉远必 自 迩 。

sān sī ér xínɡ,zài sīkěyǐ 。

三思 而 行, 再思 可 矣

shǐkǒu bùrúzìzǒu,qiúrén bùrúqiújǐ 。

使口不 如 自 走, 求人不 如 求己 。

xiǎo shíshìxiōnɡdi,zhǎnɡdàɡèxiānɡlǐ

小时 是兄弟 ,长 大各 乡 里 。

dùcáimòdùshí ,yuàn shēnɡmòyuàn sǐ

妒 财莫 妒 食 , 怨生 莫 怨死 。

rén jiàn bái tóu chēn,wǒjiàn bái tóu xǐ

人见白头嗔, 我 见白头喜

duōshǎo shào nián wánɡ,búdào bái tóu sǐ

多少少年亡,不 到白 头 死 。

qiánɡyǒu fénɡ,bìyǒuěr。

墙有 逢,壁 有耳 。

hǎo shìbùchūmén, èshìchuán qiān lǐ 。

好事 不 出 门,恶 事传千里

zéi shìxiǎo rén,zhìɡuòjūn zǐ。

贼是小人, 智过君子 。

jūn zǐɡùqiónɡ,xiǎo rén qiónɡsīlàn yě。

君子 固 穷 , 小人 穷斯 滥也
pín qiónɡzìzɑi,fùɡuìduōyōu。

贫穷自 在, 富 贵多忧。

bùyǐwǒwéi dé ,fǎn yǐwǒwéi chóu。

不 以 我 为德 , 反以 我 为仇。

nínɡxiànɡzhízhōnɡqǔ ,bùkěqǔzhōnɡqiú 。

宁向直中取 , 不 可 曲 中求。

rén wúyuǎn lǜ ,bìyǒu jìn yōu。

人无 远虑 , 必 有近忧

zhīwǒzhěwèi wǒxīn yōu,bùzhīwǒzhěwèi wǒhéqiú 。

知我 者谓我 心忧, 不 知我 者谓我 何 求

qínɡtiān bùkěn qù ,zhǐdài yǔlín tóu。

晴天不 肯去 , 只待雨 淋头

chénɡshìmòshuō ,fùshuǐnán shōu。

成事莫 说, 覆 水难收

shìfēi zhǐwéi duōkāi kǒu,fán nǎo jiēyīn qiánɡchūtóu。

是非只为多 开 口 , 烦恼皆因强出头。

rěn déyìshízhīqì ,miǎn débǎi rìzhīyōu。

忍得 一 时之气 , 免得 百日 之忧。

jìn lái xuédéwūɡuīfǎ ,désuōtóu shíqiěsuōtóu。

近来学得 乌 龟法 , 得 缩头时且缩头。

jùfǎzhāo zhāo lè ,qīɡōnɡrìrìyōu。

惧 法 朝朝乐 ,欺 公日 日 忧。

rén shēnɡyíshì ,cǎo shēnɡyìchūn。

人生一 世, 草生一 春。

hēi fābùzhīqín xuézǎo,kàn kɑn yòu shìbái tóu wēnɡ

黑发 不 知勤学早, 看看又是白头翁。

yícùnɡuānɡyīn yícùn jīncún jīn nán mǎi cùnɡuānɡyīn。

一 寸光阴一 寸金, 存金难买寸光阴。

yuèdào shíwǔɡuānɡmínɡshǎo rén dào zhōnɡnián wàn shìxiū 。

月到十五 光明少 , 人 到中年万 事休。

ér sūn zìyǒuér sūn fú ,mòwéiér sūn zuòmǎniú 。

儿 孙自 有儿 孙福 , 莫 为儿 孙作马 牛。

jīn zhāo yǒu jiǔjīn zhāo zuìmínɡrìchóu lái mínɡrìyōu。

今 朝有酒今朝醉 ,明日 愁来明日 忧。

lùfénɡxiǎn chùnán huíbì ,shìdào tóu lái búzìyóu。

路 逢险处难回避 , 事到头来不 自 由。

rén shēnɡbùmǎn bǎi,chánɡhuái qiān suìyōu。

人生不 满百, 常怀千岁忧。

yào nénɡyījiǎbìnɡ,jiǔbùjiězhēn chóu。

药能医 假病, 酒不 解真愁。

rén pín bùyǔ ,shuǐpínɡbùliú 。

人贫不 语 , 水平不 流。

yìjiāyǒu nǚbǎi jiāqiú ,yìmǎbùxínɡbǎi mǎyōu。

一 家有女 百家求, 一 马 不 行百马 忧。

yǒu huāfānɡzhuójiǔ ,wúyuèbùdēnɡlóu。

有花方酌酒, 无 月不 登楼。

sān bēi tōnɡdàdào,yízuìjiěqiān chóu。

三杯通大道, 一 醉解千愁。

shēn shān bìjìnɡcánɡměnɡhǔ ,dàhǎi zhōnɡxūnàxìliú 。

深山毕 竟藏猛虎 , 大 海终须 纳 细 流。

xīhuāxūjián diǎn, ài yuèbùshūtóu。

惜 花须 检点, 爱 月不 梳头。

dàdǐxuǎn tājīɡǔhǎo,bùcāhónɡfěn yěfēnɡliú 。

大 抵 选他 肌 骨 好, 不 擦 红粉也 风流。

shòuēn shēn chùyíxiān tuì ,déyìnónɡshíbiàn kěxiū 。

受恩 深处宜 先退, 得 意 浓时便可 休。

mòdài shìfēi lái rù ěr,cónɡqiánēnài fǎn wéi chóu。

莫 待是非来入 耳 , 从前恩爱 反为仇。

liúdéwǔhúmínɡyuèzài,bùchóu wúchùxiàjīnɡōu

留得 五 湖 明月在, 不 愁无 处下金钩。

xiūbiéyǒu yúchù ,mòliàn qiǎn tān tóu。

休别有鱼 处, 莫 恋浅滩头。

qùshízhōnɡxūqù ,zài sān liúbúzhù 。

去 时终须 去 , 再三留不 住。

rěn yíjù ,xīyínù ,ráo yīzhāo,tuìyíbù 。

忍一 句 , 息 一 怒 , 饶一 着, 退一 步 。

sān shíbùháosìshíbúfù ,wǔshíjiānɡlái xún sǐlù

三十不 豪, 四 十不 富 , 五 十将来寻 死 路 。

fùmǔ ēn shēn zhōnɡyǒu bié ,fūqīyìzhònɡyěfēn lí

父 母 恩 深终有别, 夫 妻 义 重也 分离 。人生似鸟同林宿,大限来时各自飞。
人恶人怕天不怕,人善人欺天不欺。
善恶到头终有报,只争来早与来迟。
黄河尚有澄清日,岂可人无得运时。
得宠思辱,安居虑危。
念念有如临敌日,心心常似过桥时。
英雄行险道,富贵似花枝。
人情莫道春光好,只怕秋来有冷时。
送君千里,终须一别。
但将冷眼看螃蟹,看你横行到几时。
见事莫说,问事不知。
闲事休管,无事早归。
假缎染就真红色,也被旁人说是非。
善事可作,恶事莫为。
许人一物,千金不移。
龙生龙子,虎生豹儿。
龙游浅水遭虾戏,虎落平阳被犬欺。
一举首登龙虎榜,十年身到风凰池。
十年窗下无人问,一举成名天下知。
酒债寻常行处有,人生七十古来稀。
养儿待老,积谷防饥。
当家才知盐米贵,养子方知父母恩。
常将有日思无日,莫把无时当有时。
时来风送腾王阁,运去雷轰荐福碑。
入门休问荣枯事,观看容颜便得知。
官清书吏瘦,神灵庙祝肥。
息却雷霆之怒,罢却虎狼之威。
饶人算人之本,输人算人之机。
好言难得,恶语易施。
人有善愿,天必佑之。
一言既出,驷马难追。
道吾好者是吾贼,道吾恶者是吾师。
路逢侠客须呈剑,不是才人莫献诗。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。

欲昌和顺须为善,要振家声在读书。
少壮不努力,老大徒悲伤。
莫饮卯时酒,昏昏醉到酉。
莫骂酉时妻,一夜受孤凄。
种麻得麻,种豆得豆。
天网恢恢,疏而不漏。
见官莫向前,做客莫在后。
宁添一斗,莫添一口。
螳螂捕蝉,岂知黄雀在后。
贫不卖书留子读,老犹栽竹与人看。
不求金玉重重贵,但愿儿孙个个贤。
一日夫妻,百世姻缘。
百世修来同船渡,千世修来共枕眠。
杀人一万,自损三千。
伤人一语,利如刀割。
枯木逢春犹再发,人无两度再少年。
未晚先投宿,鸡鸣早看天。
将相顶头堪走马,公候肚里好撑船。
富人思来年,穷人思眼前。
世上若要人情好,赊去物件莫取钱。
死生有命,富贵在天。
击石原有火,不击乃无烟。
为学始知道,不学亦枉然。
莫笑他人老,终须还到老。
和得邻里好,犹如拾片宝。
但能依本分,终须无烦恼。
大家做事寻常,小家做事慌张。
大家礼义教子弟,小家凶恶训儿郎。
君子爱财,取之有道。
贞妇爱色,纳之以礼。
善有善报,恶有恶报。
不是不报,日子未到。
万恶淫为首,百行孝当先。
人而无信,不知其可也。
一人道虚,千人传实。
凡事要好,须问三老。
若争小利,便失大道。
家中不和邻里欺,邻里不和说是非。
年年防饥,夜夜防盗。
好学者如禾如稻,不学者如蒿如草。
遇饮酒时须饮酒,得高歌处且高歌。
因风吹火,用力不多。
不因渔父引,怎得见波涛。
无求到处人情好,不饮从他酒价高。
知事少时烦恼少,识人多处是非多。
入山不怕伤人虎,只怕人情两面刀。
世间好语书说尽,天下名山僧占多。
强中更有强中手,恶人须用恶人磨。
黄金未为贵,安乐值钱多。
会使不在家豪富,风流不用着衣多。
为善最乐,为恶难逃。
光阴似箭,日月如梭。
天时不如地利,地利不如人和。
妻贤夫祸少,子孝父心宽。
羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义。
孝顺还生孝顺子,忤逆还生忤逆儿。
不信但看檐前水,点点滴在旧窝池。
隐恶扬善,执其两端。
用心计较般般错,退步思量事事宽。
人生知足何时足,人老偷闲且是闲。
但有绿杨堪系马,处处有路透长安。
既堕斧甑,反顾无益。
翻覆之水,收之实难。
见者易,学者难。
莫将容易得,便作等闲看。
道路各别,养家一般。
从俭入奢易,从奢入俭难。
知音说与知音听,不是知音莫与弹。
点石化为金,人心犹未足。
信了肚,卖了屋。
他人睨睨,不涉你目。
他人碌碌,不涉你足。
谁人不爱子孙贤,谁人不爱千钟粟。
奈五行,不是这般题目。
莫把真心空计较,儿孙自有儿孙福。
天下无不是的父母,世上最难得者兄弟。
与人不和,劝人养鹅。
与人不睦,劝人架屋。
但行好事,莫问前程。
不交僧道,便是好人。
河狭水激,人急计生。
明知山有虎,莫向虎山行。
路不铲不平,事不为不成。
人不劝不善,钟不打不鸣。
无钱方断酒,临老始看经。
灭却心头火,剔起佛前灯。
点塔七层,不如暗处一灯。
堂上二老是活佛,何用灵山朝世尊。
万事劝人休瞒昧,举头三尺有神明。
但存方寸土,留与子孙耕。
惺惺常不足,懵懵作公卿。
众星朗朗,不如孤月独明。
兄弟相害,不如自生。
合理可作,小利莫争。
牡丹花好空入目,枣花虽小结实成。
随分耕锄收地利,他时饱满谢苍天。
得忍且忍,得耐且耐。
不忍不耐,小事成大。
相论逞英雄,家计渐渐消。
贤妇令夫贵,恶妇令夫败。
人老心未老,人穷志不穷。
人无千日好,花无百日红。
乍富不知新受用,乍贫难改旧家风。
座上客常满,杯中酒不空。
屋漏更遭连年雨,行船又遇打头风。
笋因落箨方成竹,鱼为奔波始化龙。
曾记少年骑竹马,看看又是白头翁。
礼义生于富足,盗贼出于贫穷。
君子安贫,达人知命。
天上众星皆拱北,世间无水不朝东。
良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。
顺天者存,逆天者亡。
善必寿考,恶必早亡。
夫妻相和好,琴瑟与笙簧。
爽口食多偏作药,快心事过恐生殃。
富贵定要安本分,贫穷不必枉思量。
人为财死,鸟为食亡。
贪他一斗米,失却半年粮。
争他一脚豚,反失一肘羊。
画水无风空作浪,绣花虽好不闻香。
龙归晚洞云犹湿,麝过春山草木香。
平生只会说人短,何不回头把己量。
见善如不及,见恶如探汤。
人穷志短,马瘦毛长。
自家心里急,他人未知忙。
贫无达士将金赠,病有高人说药方。
触来莫与竞,事过心清凉。
秋至满山多秀色,春来无处不花香。
凡人不可貌相,海水不可斗量。
清清之水,为土所防。
济济之士,为酒所伤。
蒿草之下,还有兰香。
茅茨之屋,或有侯王。
无限朱门生饿殍,几多白屋出公卿。
醉后乾坤大,壶中日月长。
万事皆已定,浮生空白茫。
千里送毫毛,礼轻仁义重。
架上碗儿轮流转,媳妇自有做婆时。
人生一世,如驹过隙。
良田万顷,日食一升。
大厦千间,夜眠八尺。
千经万典,孝悌为先。
一字入公门,九牛拖不出。
八字衙门向南开,有理无钱莫进来。
富从升合起,贫因不算来。
家中无才子,官从何处来。
人间私语,天闻若雷。
暗室亏心,神目如电。
一毫之恶,劝人莫作。
一毫之善,与人方便。
欺人是祸,饶人是福。
天眼昭昭,报应甚速。
圣贤言语,神钦鬼服。
人各有心,心各有见。
口说不如身逢,耳闻不如眼见。
养军千日,用在一时。
国清才子贵,家富小儿骄。
利刀割体痕易合,恶语伤人恨不消。
有钱堪出众,无衣懒出门。
公道世间唯白发,贵人头上不曾饶。
为官须作相,及第必争先。
苗从地发,树向枝分。
父子亲而家不退,兄弟和而家不分。
官有公法,民有私约。
闲时不烧香,急时抱佛脚。
幸生太平无事日,恐逢年老不多时。
国乱思良将,家贫思贤妻。
池塘积水须防旱,田地勤耕足养家。
根深不怕风摇动,树正无愁月影斜。
学在一人之下,用在万人之上。
一字为师,终生如父。
忘恩负义,禽兽之徒。
劝君莫将油炒菜,留与儿孙夜读书。
书中自有千钟粟,书中自有颜如玉,
书中自有黄金屋。
莫怨天来莫怨人,五行八字命生成。
莫怨自己穷,穷要穷得干净
莫羡他人富,富要富得清高。
别人骑马我骑驴,仔细思量我不如,
等我回头看,还有挑脚汉。
路上有饥人,家中有剩饭。
积德与儿孙,要广行方便。
作善鬼神钦,作恶遭天谴。
积钱积谷不如积德,买田买地不如买书。
一日春工十日粮,十日春工半年粮。
疏懒人没吃,勤俭粮满仓。
人亲财不亲,财利要分清。
十分伶俐使七分,长留三分与儿孙,若要十分都使尽,远在儿孙近在身。
君子乐得做君子,小人枉自做小人。
好学者则庶民之子为公卿,
不好学者则公卿之子为庶民。
惜钱莫教子,护短莫从师。
记得旧文章,便是新举子。
人在家中坐,祸从天上落。
但求心无愧,不怕有后灾。
只有和气去迎人,哪有相打得太平?
忠厚自有忠厚报,豪强一定受官刑。
人到公门正好修,留些阴德在后头。
为人何必争高下,一旦无命万事休。
山高不算高,人心比天高,
白水变酒卖,还嫌猪无糟。
贫寒休要怨,富贵不须骄,
善恶随人作,祸福自己招。
奉劝君子,各宜守己。
只此呈示,万无一失。

温馨提示:北京入园、幼升小、小升初均需要提前进行准备,如果您想了解更多关于幼升小及家庭教育等方面内容,请关注华清园教育微信公众号(ID:bj-qhyedu)或扫描下方二维码。

声明:本文来源于网络,由华清园幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

 

     
    来源: 华清园幼升小